‏‎‎
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » عمومی » آموزشی  » دانلود پروژه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک‏‎‎

دانلود پروژه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک‏‎‎

دانلود پروژه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک‏‎‎

Download project is a comparative study of the structure and content of the magazine America about the events in Iraq: Analysis of the contents of the universe, East, Time and Newsweek

———————————————————————-

فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی سا بقه تحقیق
اهداف تحقیق
پا نویس ها
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – کشورعراق
موقعیت جغرافیایی
تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین
زبان
مذهب
جمعیت
بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
جنگ و رسانه ها
سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی
سیاست خارجی ایران
سیاست خارجی امریکا
بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
خبر
مصاحبه
تفسیر و تحلیل
مقالات خبر
انواع تیتر در ارائه مطلب
مطبو عا ت در ایران
مطبو عا ت در امریکا
دروازه بانی خبر
برجسته سازی
پانویس ها
فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
جمع آوری داده ها و آزمون آماری
واحد تحلیل
تعاریف عملیاتی متغیرها
پانویس ها
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
مقدمه
بخش اول: توصیف یافته های تحقیق
بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
مقدمه
بخش اول: خلاصه تحقیق
بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق
بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق
منابع و مآخذ
دستورالعمل کد گذاری

مقدمه
در این فصل به صورت سه بخش،تحقیق حاضر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. دربخش اول،با نگاهی کلی به فصل های قبل ضمن تاکید بر فصل یافته های تحقیق، خلاصه ای از مطالب مطرح شده ارائه می گردد و در بخش های دوم و سوم به ترتیب، نتیجه تحقیق با مروری بر یافته های حاصله  و  محدودیت ها ی پژوهش حاضر به همراه پیشنهاد های مورد نظر مطرح می شود.
در پژوهش حاضر‌، چگونگی پوشش‌ حوادث‌ عراق‌ پس‌ از جنگ‌ در دوره‌ زمانی دو ماه‌ بعد ازانتقال‌ قدرت‌ به‌ عراقیها در دو روزنامه‌ ایرانی کیهان‌ و شرق‌ و دو نشریه‌ امریکایی تایم‌ ونیوزویک با هدف‌ کلی بررسی نوع‌ بازتاب‌ این‌ حوادث‌ در مطبوعات‌ دو کشور با توجه‌ به‌دیدگاه‌ سیاسی حاکم‌ در هر کشور به‌ روش‌ تحلیل‌ محتوا، ارزیابی و تطبیق‌ شده‌ است‌.
با توجه‌ به‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، نوع‌ تصویر ارائه‌ شده‌ از وضعیت‌ عراق‌ در اکثر‌ مطالب دو روزنامه‌ ایرانی کیهان‌ و شرق‌، «بی‌ثبات‌» است‌ (به‌ ترتیب‌ ۳/۶۴ و ۴/۵۹ درصد)،درحالیکه‌ این‌ تصویر از نگاه‌ دو نشریه‌ امریکایی‌ تایم‌ و نیوزویک‌ غالباً «خنثی‌» است‌ (به‌ترتیب‌ ۱/۵۴ و ۲/۴۶ درصد).
از طرف‌ دیگر، میزان‌ هماهنگی‌ روزنامه‌های‌ ایرانی‌ کیهان‌ و شرق‌ با دیدگاه‌ سیاسی‌ حاکم‌در ایران درقبال تحولات‌ عراق‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از میزان‌ همسویی‌ نشریات‌ تایم‌ ونیوزویک‌ با دیدگاه‌ سیاسی‌ حاکم‌ در آمریکاست‌ (کیهان‌ ۸/۹۳، شرق‌ ۶/۷۶، تایم‌ ۲/۶۸،نیوزویک‌ ۳/۳۶ درصد).
در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.
یکی از ابزارهای مهم حکومت‌ها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر»،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی که در یک وضعیت مشخص عمل کنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است که کنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تکنیکهای بسته‌بندی اندیشه به ابزارهایی برای دستکاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات  دولت  تبدیل شده اند».
اگر چه امروزه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل کرده  و مخاطب منفعل، مشارکت  جویی فعال شده است، اما هنوز هم نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انکار کرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت اقناع‌کنندگی آنان در کشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افکار عمومی در کشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و کم عمق است»،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امکان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام» دانشمند علوم سیاسی آمریکا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یکم استفاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل کرده است».گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است که زور بدترین ابزار کنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌کند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد کرد»
مطبوعات از جمله وسایل ارتباط جمعی هستند که می‌توانند به دلیل ماندگاری و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها در صورت بهره‌گیری مناسب توسط دولتها، به همراه سایر رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نیروی پیام خود، زمینه ارضای افکار عمومی و تسهیل اعمال سلطه را فراهم آورند

دانلود پروژه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک‏‎‎

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات