Pdf روانشناسی عزت نفس براندن
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه هویت و عزت نفس

دانلود پروژه هویت و عزت نفس

Download project identity and self-esteem

——————————————–

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات
۱-۱ مقدمه
۲-۱ موضوع تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ اهمیت موضوع
۵-۱ دلایل انتخاب موضوع
۶-۱ سوالات تحقیق
۷-۱ تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع
۱-۲ موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس
۱-۱-۲- تعریف هویت وعزت نفس
۲-۱-۲- شکل گیری هویت
۳-۱-۲- نظریه های هویت
۴-۱-۲- نظریه های عزت نفس
۲-۲- یافته های پژوهشی درخصوص موضوع
۳-۲ نتیجه گیری
فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳ روش تحقیق
۲-۳جامعه و نمونه آماری
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات
۴-۳ ابزار اندازه گیری هویت
۵-۳ ابزاراندازه گیری عزت نفس
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۱-۴ بررسی جمعیت شناختی
۲-۴ بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵ بحث و نتیجه گیری
۲-۵ نتیجه گیری نهایی
۳-۵ محدودیتها
۴-۵  پیشنهادات
۵-۵  منابع

مقدمه
انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.
بسیاری ازنوجوانان همان طورکه (( آدلوم )) بیان می کند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می کنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می کنند که درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، ۱۳۷۷ )
بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی که خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی که درروندرشدوتکامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.
براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان درکسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یکتایی وحدت ومرکزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداکنندیاخلق کنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.
طبق نظریه اریکسون ، دراین دوران است که فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی کند ویک من [۱] که وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایک گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشکل می گیرد.
دراین راستا ، عزت نفس یاارزش گذاشتن به ویژگیهای خودکه یکی ازموضوعات مهم وقابل بحث درباره رشدخودمحسوب می شودمی تواندبه شکل گیری یکی دیگرازجنبه های مهم رشدخودکه همان شکل گیری وتکوین هویت فردی است بیانجامد( براهنی ، ۱۳۷۸ )
ورودبه نوجوانی رااغلب تولددوباره می نامندچراکه فردباپشت سرگذاشتن دنیای کودکی خودوجست وجوی فرمنهاوباورهای جدیدبه دنبال تغییرانتظارات خودوهماهنگی باانتظارات والدین واجتماع برمی آیندوسرانجام به سوال « من کیستم ؟» درزندگی خودپاسخ می دهند.( اکبرزاده ، ۱۳۷۵ )
احساس عزت نفس درنوجوان ازنگرش والدین ومعلمین وهمسالانشان نسبت به آنهانشات می گیرد. عزت نفس نتیجه ارزشیابی خودانگاره است .بیشترنوجوانان به طورفراینده ای یک خودایده ال راکه درمقایسه دایمی باخودواقعی انسان است درخویشتن رشدمی دهند. نتیجه این ارزشیابی ، احساس خوب بودن یاخوب نبودن است.

———————————-

دانلود پروژه هویت و عزت نفس

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات