Download the project exercise and depression
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه ارتباط ورزش با افسردگی

دانلود پروژه ارتباط ورزش با افسردگی

 Download the project exercise and depression

————————————————————

فهرست
مقدمه
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش
فصل اول
بخش اول: نقد عملکرد ورزشی
الف- عملکرد خوب و بد
ب- عملکرد خوب، باخت.
ج- عملکرد ضعیف، برد.
د- عملکرد ضعیف، باخت
بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی
کاهش انگیختگی/ فعال سازی
افزایش انگیختگی
بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی
شناخت سطح انرژی
کنترل سطح انرژی
هدایت سطح انرژی
خلاصه
بخش چهارم: فنون آرمیدگی
فواید آرمیدگی چیست؟
فنون آرمیدگی
خلاصه
بخش پنجم: تمرین تجسمی
تمرین ذهنی برای اجرای بهتر
فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی
بخش ششم: تمرکز
تمرکز و توجه
نکته کلیدی
به سوی تمرکز بهتر
عوامل موثر در تمرکز
افزایش تمرکز
تمرین مرکزگرایی
بخش هفتم: اطمینان
اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی
نگرشها و اثراتشان روی اجرا
قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن
استفاده از خودگفتاری
خود انگاره
فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن
فصل دوم
بخش اول: انگیزش و ورزش
دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو
تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون
ارزیابی تئوری FOS
بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش
اسناد
مدل اسناد وینر
ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد
خودباوری
پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی
فصل سوم
مقدمه: تنیدگی
بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای
بخش دوم: هزینه تنیدگی
تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری
تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز
تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای
بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی
تنیدگی دندانپزشکان
تنیدگی پرستاران
تنیدگی مدیران موسسات
بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به
تنیدگی
نقش هورمونها
محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی
مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات
بیماریهای تنیدگی
بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی
نشانگان تنیدگی زنان
تنیدگی زنان کارمند
عنوان
بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی
در محیطهای افراطی
فصل چهارم
بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی
شیوه های سنتی
شیوه های جدید
بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی
تنش زدایی بدنی
تنش زدایی روانی
تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی
روان درمانگری
بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات
نتیجه
فصل پنجم
بخش اول: افسردگی در ایران
افسردگی در غرب
نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب
فصل ششم
بخش اول: اعتماد به نفس
خودپنداره
خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات
خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک
ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی
روشهای تقویت خودپنداره کودک
بخش دوم: اهمیت و نقش بازی
بازی و رشد خود
انواع بازی
فصل هفتم
بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی
فصل هشتم
چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید
فصل نهم
درمان اختلالات روانی با ورزش
درمان استرس با یوگا
کلاشا- منبع استرس
میدان های انرژی در بدن
تحقیقات علمی یوگانیدرا
ساماسکاراها
غذا خوردن تحت استرس
مقابله با استرس با روش SIT
فصل دهم
– بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه
الگوی بهینه ورزشی
– بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران
– مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار
و غیر ورزشکار در شهر تهران
فصل یازدهم
ترجمه مقالات اینترنتی
مقاله A: تراکم استخوان و افسردگی
مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در
زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون”
مقاله D: ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حرکات ورزشی درحد متعادل
فصل دوازدهم
منابع:
منابع فارسی
منابع پایان نامه ای
منابع اینترنتی با سایت Ebscohost
ضمیمه
متن مقالات اینترنتی
مقاله A: متن انگلیسی تراکم استخوان و افسردگی
مقاله B: متن انگلیسی تاثیر جنسیت در افسردگی، یافته های واگیر شناسی
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی
از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگی در ایتون
مقاله D: متن انگلیسی ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام
حرکات ورزشی در حد متعادل
«مقدمه»
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همن زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تریپلیت (۱۸۹۸) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد.
تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی (به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه سواری می‌کنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد وتا ۱۹۲۰ که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، کاری در این مورد انجام نگرفت.
در ۱۹۲۵ کلیمن گریفث آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئزتاسیس کرد. گریفث، که روانشناسی ورزش را تثبیت کرد و کرسی دانشگاهی برای آن بوجود آورد، دو کتاب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه ای ورزشی به کار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است. اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در ۱۹۳۲ به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد.
(جارویس، ۱۳۸۰، ص۱۵)
بین ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزشی انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدستآوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر این است که، در خلال بازیهای المپیک ملبورن (۱۹۶۰) تیمهای اروپا شرقی برای تیم های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرواسکولی ۱۹۹۴).
روانشناس ورزش چه کسی است؟
این سوال می تواند به دو روش مطرح شود: چه کسانی می توانند خودشان را روانشناسان ورزشی معرفی کنند و روانشناسان ورزشی چه کاری انجام می دهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگلیس ثبت نام اجباری روانشناسان ورزشی وجود ندارد، بنابراین (از لحاظ نظری) هر کسی می تواند خودش را یک روانشناس ورزش معرفی کند. البته، غیر اخلاقی است که کسی به اندازه کافی آموزش ندیده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده کند. انجمن علوم تمرین و ورزش انگلیس (BASES) دفتری برای ثبت نام روانشناسان ورزشی دارد. در کنفرانس سالیانه ۱۹۹۸ بخش روانشناسی انجمن روانشناختی تمرین و ورزش انگلیس اصول اعطای عنوان روانشناس اخبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرایط) را تصویب کرد. برای ثبت نام در دفتر BASES به عنوان روانشناس ورزش، یا فرد بایستی ابتدا مدرک روانشناسی و سپس درجه بالاتری در رشته ورزش داشته باشد یا ابتدا مدرک علوم ورزشی و سپس درجه بالاتری در روانشناسی ورزشی بگیرد.
«افسردگی در ایران»
درون مایه این مقاله براساس یادداشتهائی است که نگارنده ضمن تحقیق و بررسی جهت شناخت جهان بینی ایرانی و تشخیص هویت و روحیه ملی از منابع مختلف (۱) جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخی و… برداشت کرده است، این مقاله ضمن اشاره به علل افسردگی و دنیا گریزی ایرانی، پاسخی است به آن عده از روشنفکران مجذوب ومرعوب فرنگ که عاجزانه در برابر فرهنگ و اقتصادش باور کرده اند که «از وی همه نیک آمد و از ما همه بد» و پاسخی است به کسانی که در نتیجه عدم اطلاع از فرهنگ عظیم ملی، در مقام مقایسه ملت ما با ملل غربی احساس حقارت کرده، آنها را باهوشتر، فعالتر و حتی درستکارتر دانسته اند، و هم صدابا برخی تحلیل گران ناآگاه و بعضاً مغرض از خودی گرفته تا بیگانه، ملت ما را محیل و مکار و بدتر از آن می‌خوانند. و تازگیها به این باور و کشف عجیب رسیده اند که علاوه بر غربیان گروهی از شرقیان (منجمله ژاپنیها) نیز از لحاظ هوش و استعداد بر ما برتری دارند.
(شاهاندشتی، ۱۳۸۰، ص۱۱)
به اعتقاد نگارنده نباید تاثیر این گونه باورهای منفی، بر روند رشد اقتصادی- اجتماعی جامعه دست کم گرفته شود چه امروزه از لحاظ روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری ثابت شده است که هر ملتی در عمق وجود خویش تصویری ذهنی از خود دارد که نه تنها رفتارهای او را تحت شعاع قرار می دهند بلکه تا حدود زیادی موفقیت یا عدم موفقیت او را در روند تکامل اجتماعی اش رقم خواهند زد. بنابراین هنگامی که تصویر خویشتن یک ملت جلوه ای نامناسب، حقیر، نالایق و ناتوان از خود ارائه دهد، رفتارش و نیز سرنوشت آتی او نیز تا حدود زیادی در انطباق با همین تصاویر شکل خواهند گرفت.
(شاهاندشتی، ۱۳۸۰، ص۱۲)
جامعه شناسی معاصر تاکید می کند که تاثیر ناباوری مردم یک جامعه به استعدادهای خود، بر وضع اجتماعی و اقتصادی چنان شدید است که می تواند به راحتی آن جامعه را در ورطه هول انگیز عقب ماندگی نگهدارد، چنانکه قرنهاست مملکت ما را نگاه داشته است. از این رو نگارنده در این مقاله کوشش کرده است، ضمن نگاهی گذرا به گوشه هائی از شخصیت و اندیشه ایرانی اشاره مختصری به منشا اجتماعی آن نیز بنماید و در میان علل گوناگون عقب ماندگی اقتصادی در طی قرون گذشته تا حدودی تاثیرات روحیه و شخیت ایرانی را نیز برآهنگ رشد اقتصادی بیان نماید.
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی در عین حال راه حل هایی عملی نیز وجود دارند که می توانید آنها را به کار ببندید. به خاطر داشته باشید که افزایش فعالیت به دلایل بسیاری، به قطع دور باطل افسردگی یاری می رساند. اول اینکه ذهن شما را از افکار ناراحت کننده منحرف می سازد؛ دوم، در شما احساس تسلط بر زندگی ایجاد می کند؛ سوم، در شما احساس ارزشمندی بیشتری ایجاد می کند؛ چهارم، احتمالاً در حین انجام کارها متوجه می شوید که از انجام آنها لذت می برید. پنجم، اگر چه ممکن است عجیب به نظر برسد، فعالیت احتمالاً باعث احساس خستگی کمتری می شود، معمولاً هرگاه خسته باشید، به استراحت نیاز دارید. اما زمانی که افسرده هستید، بی تحرکی تنها باعث افزایش احساس خمودگی و فرسودگی در شما می شود. ششم، افزایش میزان فعالیت، باعث افزایش انگیزه در شما می شود.
هر اندازه تحرک بیشتری پیدا کنید، بیشتر به فعالیت علاقه مند می شوید. کافی است قدم اول را بردارید تا مشکلی که حل ناشدنی به نظر می رسد، آسان گردد. و سرانجام، افرادی که در نظرتان ناخوشایند بودند به نوبه خود خوشایند بنظرتان خواهند رسید.
قبل از هر چیز، بهتر است فعالیت های روزانه خود ر به صورت کامل مشخص کنید. من دریافته ام که افراد افسرده گاهی اوقات به میزانی بیشتر از آنچه ادعا می‌کنند، فعالیت می کنند و از مسایل بسیاری لذت می برند. بنابراین به منظور کنترل برنامه روزانه، می توانید چند روز متوالی فعالیت های هر ساعت خود را روی برگه‌ای یادداشت کنید.
مقابله با استرس با روش SIT
ورزشکاران
در کار با ورزشکاران بر لزوم تمرکز بر روی افراد به غیر از «جمعیت هدف» تاکید شده است. از زمان بازی های المپیک لوس انجلس همواره این سوال مطرح بوده است که روانشناسان ورزش در بازدهی ورزشکاران تا چه اندازه نقش دارند؟ یکی از راههای ممکن برای مداخله روانشاسان در امور ورزش کاهش استرس یا حداقل آموزش ورزشکاران برای بهره برداری سازنده از آن بوده است تا بدین طریق استرس مانع از عملکرد صحیح و مفید آنها نشود. در سالهای اخیر SIT و مداخلات کنترل استرس وابسته به آن به طور موفقیت آمیز در کار با ورزشکاران به کار رفته اند.
پیش از اینکه به جنبه های اختصاصی چنین مداخلات درمانی بپردازیم لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که تمرکز دیگر کنترل استرس در سطح مربیان بوده است. به همان طریق که پزشکان در بیماران خود یا مدیران مدارس در معلمان می توانند ایجاد استرس کنند، مربیان ورزشی نیز با سبک های ارتباطی خود می توانند در ورزشکاران استرس ایجاد کنند. به نظر اسمیت، اسمول و کورتیس (۱۹۷۹) اغلب مربیان از دستورالعمل های مبهم، تنبیه کلامی، تعریف و تمجید اندک از ورزشکاران به نگرش منفی در آنها نسبت به مربی، اعضاء تیم و خودشان می انجامد که این به نوبه خود عملکرد ورزشکاران ر در مسابقه پائین می آورد. از این رو یکی از شیوه‌های کاستن استرس ورزشکاران تاثیر گذاردن بر شیوه تعامل مربیان با ورزشکاران است.

دانلود پروژه ارتباط ورزش با افسردگی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات