Download the personality characteristics of parents of mentally retarded (7 to 12 years)
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ( ۷ تا ۱۲ سال )

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی دانلود پایان نامه کودکان عقب مانده مقاله در مورد کودکان عقب مانده ذهنی تحقیق در مورد کودکان عقب مانده ذهنی تحقیق کودکان عقب مانده ذهنی مرکز کودکان عقب مانده ذهنی

Download the personality characteristics of parents of mentally retarded (7 to 12 years)

دانلود بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ( ۷ تا ۱۲ سال )

Download the personality characteristics of parents of mentally retarded 7 to 12 years

 ——————————————–

عنوان تحقیق :  بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

شرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهای شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است . تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر ۳ مدرسه بود که به علت اندک بودن جامعه آماری هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدین ۱۰ نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش باتوجه به موضوع پرسشنامه  Scl90-R که دارای ۹۰ سوال برای ارزشیابی علائم روانی است جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید و از آزمون  T استفاده شده است. جهت مشخص نمودن تفاوت میانگین های دو نمونه استفاده شد. میانگین علائم روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش بذیر ۹۹ درصد می باشد همچنین تحلیل نتایج خرده آزمونها نشان دادکه میانگین مادران در خرده آزمونهای شکایات جسمانی،حساسیت در روابط متقابل،افسردگی،اضطراب،برخاشگری،ترس مرضی وروان بریشی به طور معناداری بیشتر از بدران می باشد.اما در خرده آزمون های وسواس- اجبار،افکار بارانوئید و سوالات اضافی تفاوت معنا داری بین بدران ومادران دیده نشد.

و … ادامه

فهرست:

مقدمه

 بیان مسئله

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه های تحقیق

 تعاریف نظری

 تعاریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 تعریف شخصیت

 اضطراب

 پرخاشگری

 وسواس جبری

 افسردگی

 خانواده و کودک معلول

 تنیدگی چیست

 تنیدگی در خانواده های کودکان معلول

 پیشینه تحقیق

 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

 پژوهش های انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش

مقدمه

 طرح تحقیق

 شیوه پژوهش

 جامعه آماری

 نمونه آماری

 روش نمونه گیری

 ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

 شیوه آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 بیان فرضیه ها

 بررسی فرضیه اصلی

 بررسی فرضیه های فرعی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

دانلود بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ( ۷ تا ۱۲ سال )

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات