Download project to study the structure and management style in high school
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه بررسی ساختار وشیوه مدیریت در دبیرستان

دانلود پروژه بررسی ساختار وشیوه مدیریت در دبیرستان

دانلود پروژه بررسی ساختار وشیوه مدیریت در دبیرستان

Download project to study the structure and management style in high school

——————————————————————————–

فهرست مطالب:
فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه
ـ هدف ازتاسیس
ـ تاریخچه تاسیس
فصل دوم:
ـ مباحث نظری
فصل سوم:
ـ امکانات فیزیکی ( الکتریسیته، نور، حرارتی )
ـ درصد فضاهایی که به قسمتهای مختلف اختصاص یافته
– است (کل مساحت زمین، مساحت کتابخانه ، مساحت
– آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)
فصل چهارم:
ـ امکانات پرسنلی
ـ کادر آموزشی
ـ چارت سازمانی
ـ جدول آماری معلمین
ـ شرح وظایف مدیر ومعاون
ـ شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون
فصل پنچم:
ـ بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)
ـ جدول آمار بودجه
فصل ششم:
ـ اهداف دوره دبیرستان
ـ شیوه مدیریت
ـ جدول آمار برنامه هفتگی
ـ رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)
ـ علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشکیل کلاسهای فوق
– برنامه
ـ میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی
ـ چگونگی تدریس معلمان
ـ چگونگی تشکیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب
– مبصر
ـ ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان
ـ بررسی میانگین یکسال آموزشگاه
فصل هفتم:
ـ نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان
ـ نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء
مربیان واینکه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)
ـ شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی)
ـ انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها
ـ طرحها وفعالیتهای گروهی
ـ برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها
ـ بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج
فصل هشتم:
ـ مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده
ـ نحوه ارزشیابی
ـ تجزیه هر تحلیل عملکرد
ـ نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
 چکیده
دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک
در اواخرسال ۱۸۰۰ میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (۱۹۵۰ –۱۹۰۰میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم
نظریه مدیریت علمی
مدیریت علمی سومین عنصرنظریه کلاسیک به شمار می اید توسعه ان درحدود سال ۱۹۰۰ میلادی اغازشد وبسرعت مورد استفاده قرارگرفت نظریه مدیریت علمی تقریبا همزمان با تعیم مفهوم بورد کراسی ونظریه اداری مطرح شد وباید توجه داشت هر سه جریان فکری ازیک سو با همدیگرسازگار واز سوی دیگر مکمل یکدیگرند وبطورکلی دیدگاههای مشترکی درباره ملیت افراد وسازمانهایشان دارند تاکید هرسه جریان به تحفص وساخت سازمان سلسه مراتب ووظیفه استواراست اما به هرحال اصول ومبنای تجزیه وتحلیل هریک از سه دیدگاه متفاوت است مدیریت علمی برتجزیه وتحلیل فیزیکی کار تاکید می ورزد درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری برساخت وفرایند سازمان انسانی تکیه دارد به عبارت دیگر مدیریت علمی یک نظریه خرد است درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری یک نظریه کلان است —سهم را درپیشرفت وگسترش مدیریت علمی دارد سیستم تیلور بنام مدیریت علمی معروف است شامل دو عنصر اساسی است اول کشف تجربی بهترین طریقه اجرای هر عمل واجرای متشکله ان تعیین مدت زمان لازم برای انجام عمل تشخیص بهترین ابزار را داراست لازم برای انجام عمل وچگونگی بکار بردن آنها در مرحله یعنی از پیشرفت فنون ودرنهایت تعیین بهترین طریقه جریان کار وتوالی اجرای عملیات دوم تقسیم کار بین مدیران وکارکنان به نخوی مسئولیت کشف بهترین روش اجرای عملیات وطرحریزی آنها تهیه ابزارادوات لازم قرار دادن مواد ووسایل مورد نیازدردسترس کارکنان به مقدار مطلوب ودرزمان ومکان مناسب وصدور دستورات وایجاد تسهیلات مورد لزوم دیگر به عهده مدیران باشد به نظرتیلورفایده اساسی کار برد سیتم مذگوربالابردن سطح تولید است با جلوگیری ازاتلاف وقت کارکنان وصرفه جویی در کار ماشین ووسایل تولید ازطریق حذف عملیات زاید وهماهنگی امور مختلف تولید حاصل میشود مدیریت علمی درواقع فلسفه یعنی است ازمجموعه اصول زیل برجود امده است ۱- ایجادعلم واحدی برای اجرای روش غیر علمی متد اول ۲- انتخاب کارکنان طبق روشهای علمی وتعلیم واموزش انان ۳- همکاری صمیمانه مدیربا کارکنان به منظور اطمینان برتطابق نتایج کارشان با اصول وموازین علمی ۴- تقسیم تقریبا مساوی کار ومسئولیت بین مدیران وکارکنان براساس منطق هدف نهایی مدیریت علمی پرورش هریک ازکارکنان به حداکثرظرفیت تولیدی است محدود یتهای مدیریت علمی عبارت است ازعدم توجه به احساسات وعواطف انسانها ونقش گروه دررفتار سازمانی محدودیتهای اعتقاد به وجود بهترین راه انجام کار پاداش مالی به عنوان موثرترین عامل بوجود اورند انگیزه تاکید بیش از حد روی روش علمی عدم توجه تضاد وبرخوردهای سازمانی .
مهارتهای مدیر
رابرت کاتز مهارتهای مورد نیاز مدیران را بصورت فنی انسانی وادراکی طبقه بندی کرده است (علا قه بند ۱۳۷۲ ) مهارت به تواناییهای قابل پرورش شخص درعملکرد وایفای وظایف منعکس می شود اشاره می کند بنا براین منظورازمهارت توانایی کاربرد موثردانش وتجربه شخصی است ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام وعمل موثردرشرایط متغیراست مهارت فنی توانایی دراجرای وظایف خاص لازمه ان ورزیدگی در کاربرد فنون وابزارویژه وشایستگی عملی دررفتار وفعالیت است مهارت فنی گویند مهارت انسانی توانایی قدرت تشخیص درزمینه ایجاد محیط تفاهم وهمکاری واجرای کار بوسیله دیگران فعالیت موثر به عنوان عضوگروه درک انگیزه های افراد وتاثیر گذاری بررفتار انان را مهارت انسانی گویند مهارت ادارکی توانایی درک پیچیدگیهای کل سازمان وتصور همه عناصرواجرای تشکیل دهنده کار وفعالیت سازمانی به صورت یک واحد (سیستم ) را مهارت ادراکی گویند.
 وظایف مدیران :
هدف اصلی مدیریت اموزشی تسهیل وپیشبرد امراموزش ویادگیری است مدیران اموزشی درجهت زیل به این هدف وظایفی را انجام می دهند این وظایف را دکتر علا قه بند دردوبخش وظایف خاص طبقه بندی نموده است الف –وظایف عمومی برنامه ریزی سازماندهی هدایت رهبری –نظا رت وکنترل –ارتباط ب-وظایف خاص ۱- برنامه اموزش وتدریس ۲- امور دانش اموزان ۳- امور کارکنان اموزشی ۴-روابط مدرسه اجتماع ۵- تسهیلات وتجهیزات اموزشی ۶- امور اداری ومالی . برنامه اموزش وتدریس مهمترین وظیفه مدیران اموزشی هدایت جریان اموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش اموزان است ساختاری تجارب یادگیری را سازمان داده اموزش ویادگیری دانش اموزان رامسیر می سازد برنامه اموزشی نامیده میشود درکشورها برنامه اموزشی ازسوی نظام اموزشی تهیه وتنظیم می شود مدیران با ایجاد روحیه وشرایط مناسب تهیه وتدارک مواد ووسایل راهنمایی ومساعدت فکری وارزشیابی عملکردها ونتایج فعالیتهای اموزشی زمینه اجرای موثر برنامه ها وتحقق هدفها را فراهم می سازند مدیران اموزشی با اقداماتی نظیر موارد مدیر می توانند تغییرات چشمگیری درباره کار معلمان ودانش اموزان بوجود اورند .
روابط مدرسه واجتماع
نظام آموزشی به منظور تحقق اهداف چند بعدی جامعه برباینده ومدارس درخدمت نیازهای اجتماع هستند ازاین روبرقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع امری طبیعی بنظر میرسد هدف از برقرلری روابط میان مدرسه واجتماع ،ایجاد اعتماد متقابل از طریق اطلاع رسانی به مردم درباره وضعیت کار مدارس است تابدین وسیله حمایت آنان رابرای حل و وفصل مشکلات گوناگون مدارس رایب نمایند مردم باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت درسرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدارس نیز متقابلا از نظرات ونیازهای مردم واجتماع اطلاع یافته به تجدید نظر وتغییر دراهداف وبرنامه های آموزش وپرورش ملزم می گردند .

دانلود پروژه بررسی ساختار وشیوه مدیریت در دبیرستان

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات