Download Project Government accounting and budgeting in Iran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

Download Project Government accounting and budgeting in Iran

——————————————————-

فهرست

فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی
خصوصیات سازمانهای دولتی

فصل دوم: حسابداری بودجه ای
حسابداری بودجه ای
بودجه و حسابداری دولتی
تعریف بودجه
اصول بودجه
طبقه بندی بودجه
رابطه حسابداری دولتی و بودجه

فصل سوم : بودجه نویسی در ایران
تاریخچه بودجه نویسی در ایران
مراحل بودجه
۱ -تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
۲ -تصویب بودجه
۳ -اجرای بودجه
۴ -نظارت بر بودجه
بودجه متداول
بودجه عملیاتی
بودجه برنامه ای
واریز تنخواه گردان
موظفین (وظیفه بگیر)
منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی
انواع سپرده های دریافتی
حساب مستقل وجوه اختصاصی
عملیات بستن حسابهای اختصاصی
گروه حساب اوراق بهادار
درخواست اوراق بهادار
اعتبارات طرحهای عمرانی
دفاتر مورد استفاده در حسابداری
برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر معین
دفاتر معین آماری
دفتر سپرده
اهمیت صورتحسابها و گزارشهای مالی و استفاده کنندگان گزارشات
انواع گزارش مالی و فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)
حساب نهایی
تفریغ بودجه
منابع و مأخذ
چکیده

تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه۸ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
-۱نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
۲- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
۳-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات