Download project factors affecting income distribution
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

Download project factors affecting income distribution

———————————————————————–

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
 عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
۱-رشد تولید ناخالص داخلی
۲- ترکیب و ساختار بازار
۳- ساختار تولی
۴- میزان بهره وری
۵- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
۶- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
۷- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
۸- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
۹- بار تکفل اقتصادی
۱۰  میزان دسترسی به بازار
۱۱-  کمیت سرمایه به ازاء هکتار
۱۲- توزیع اعتبارات
۱۳- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
۱۴- مهاجرت
۱۵- کل مالیات دریافتی از هر خانوار
۱۶- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
۱۷- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
۱۸- میل نهایی به مصرف و پس انداز
۱۹- نرخ رسمی ارز
۲۰- میزان اشتغال و بیکاری

دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt’s “u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
ب) نظریه کالدور:
کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.
مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت درصد تغییرات درآمد ملبی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف میکل تودارو در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»
گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است به بیان دیگر دستیابی به رضد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیا بالقوه نیروی تولید است تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به به افزایش کمی و مداوم در تولید بات درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.
۳-۲-۳) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولدی ناخالص با توزیع درآمد
سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهه ۱۹۶۰، ۵ درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اسسا نظریه های فشار همه جانبه رشد متعادل رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجه به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.
رابطه منفی رشد و توزیع درآمد
بعضی استدلال کنندگان معتقدند که نابرابری درآمد یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است. زیرا درآمد تفراد ثروتمند جامعه یکی از ضروری ترین شرایط لازم را برای پس انداز گروههای پردآمد است. اساس استدلال این عده این است که اگر جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم منیم، میل نهایی به پس انداز طبقات ثروتمند بیش از طبقه فقیر است (و در نتیجه میل نهایی مبه مصرف ثروتمندان کمتر از فقراست).
لذا هرچه درآمد جامعه جبیشتر به سوی افراد پر درآمد برود قسمت بیشتری از آلان صرف پس انداز می شود. و به دنبال آن با افزاتیش، سرمایه گذاری، رشد با سرعت بیشتری افزایش می یابد. در نتیجه این عده با این استدلال نسبتاً ساده مدعی هستند که توزیع بسیار نابرابر درآند چشرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است البته این عده معتقدند پس از طی مراحل اولیه توسعه (رسیدن به حد کاغی رشد) خود به خود عامل تعدیل درآمد جامعه بوجود می آید. اساس این نظریه بر این استدلال متکی است که اگر کشش جانشینی سرمایه به نیروی کمتر از و رشد اقتصادی همراهد با افزایش سرمایه باشد. بهره وری نیروی کار در تولید تدریجاً افزایش یافته و در نهایتتمرکز درآمدها در طول زمان کاهش می یابد.
موقعیت ارز در اقتصاد کشور:
– تولید کشور شدیداً به ارز وابسته است تحقیقات تجربی انجام شده بیانگر آن است که (رشد GNP افرایش و یا کاهش درآمدهای ارزی موثر است) به عبارت دیگر ارز در تایع تولید کل اقتصاد همانند یک نهاده اصلی عمل می کند.
بررسی اجزاء تشکیل دهنده عرضه و تقاضای کا در اقتصاد کشور تأیید کننده وابستگی شدید آنها به درآمدهای ارزی می باشدو بخش اعظمی از درآمدهای ارزی کشور (بیش از ۹۰%) ناش یاز صادرات نفت و گاز می باشد. با نگاهی به ترکیب هزینه ناخالص ملی و اجزای تقاضا می توان فهمید که بخش بزرگی از آن را سرمایه گذاری در ماشین آلات و واردات کالا و خدمات تشکیل یم دهند که به شدت بر تقاضای ارز تأثیر یم گذارند. تقریباً ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات صرف واردات کالاو خدمات می شود و سایر اجزای دیگر تقاضای کل اعم از هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری در ساختمان ها نیز یا به صورت مستقیم و یا بطور غیر مستقیم وابستگی شدیدی به درآمدهای ارزی دارند، اگر از سمت عرضه کل به این مقوله بپردازیم مشاهده یم شود که باز هم بخش بزرگی از نمادهای تولید سرمایه ای و تکنولوژی استفاده از آنها وارداتی می باشد که به درآمدهای وابسته هستند. بخش عطیمی از بودجه دولت وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

  دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

  Download project factors affecting income distribution

  ——————————————————————

  چکیده
  عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
  الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
  ۱- رشد تولید ناخالص داخلی
  ۲- ترکیب و ساختار بازار
  ۳- ساختار تولید
  ۴- میزان بهره وری
  ۵- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
  ۶- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
  ۷- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
  ۸- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
  ۹- بار تکفل اقتصادی
  ۱۰- میزان دسترسی به بازار
  ۱۱- کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر
  ۱۲- توزیع اعتبارات
  ۱۳- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
  ۱۴- مهاجرت
  ۱۵- کل مالیات دریافتی از هر خانوار
  ۱۶- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
  ۱۷- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
  ۱۸- میل نهایی به مصرف و پس انداز
  ۱۹- نرخ رسمی ارز
  ۲۰- میزان اشتغال و بیکاری
  ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
  ۱- جنس
  ۲- سن
  ۳- رشد جمعیت
  ۴- بهداشت
  ۵- آموزش و پرورش
  ۶- تبعیض های نژادی
  ۷- عوامل حقوقی و اجتماعی
  ۸- مالکیت عوامل تولید
  همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

  ۳-۲ رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
  ۳-۲-۱ دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
  الف) نظریه کوزنتس
  سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
  نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.
  نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.

  ۳-۲-۲) مفهوم رشد اقتصادی
  رشد اقتصادی عبارت است از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش به صورت درصد تغییرات درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف مایکل تودارو در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»
  گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است به بیان دیگر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولید است تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید با درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.
  ۳-۲-۳) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
  سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهه ۱۹۶۰، ۵ درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اساس نظریه های فشار همه جانبه رشد متعادل رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجه به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

   اقتصاد سیاسی رشد و توزیع درآمد
  کانال یا مجرای دیگری که در اینجا برای ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصاد مطرح می شود، کانال سیاسی است. به این صورت که سطح مخارج دولت یا مالیات نمتیجه فرآیندهای رأی گیری (انتخاباتی) است که در آن درآمد، عامل اصلی تعیین کننده سلیقه رأی دهندگان است. به ویژه لازم به ذکر است که رأی دهندگان کم درآمد و فقیر طرفدار سطوح بالای مالیات می باشند. دلیل این پیامد آن است که آنها مالیات کمتری خواهند پرداخت یا به نسبت خود از سهم بیشتری از مخارج دولت سود خواهند برد.
  بنابراین در جامعه ای نابرابر، با تعداد بیشتر فقرا اکثریت رأی دهندگان به طرفداری مالیات بالاتر رأی خواهند داد. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند افزایش مالیات های بالاتر از بهینه باعث افزایش حجم دولت می گردد و از آنجا که دولت به مانند بخش خصوصی کارآیی ندارد و درنتیجه تخصیص منابع بدرستی صورت نخواهد گرفت و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. یعنی در جامعه ای که نابرابری توزیع درآمد وجود دارد و از طرفی برابری سیاسی و حقوقی وجود دارد. رشد اقتصادی کاهش می یابد. از جمله این پژوهشگران می توان از آسینا ورودریک (۱۹۹۳)، پرسون و تابلینی (۱۹۹۴) اشاره کرد.

  دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
  

  تبلیغات