Download Project Dispatching National and regional power of Iran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » فنی و مهندسی » برق - الکترونیک - مخابرات  » دانلود پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

دانلود پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

دانلود پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

Download Project Dispatching National and regional power of Iran

————————————————–

فهرست مطالب
عنوان
قسمت اول: آشنایی با مراکز دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
سیستم های جمع آوری اطلاعات
شبکه قدرت و راهبری آن
پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
نیازهای بهره داری در دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
تعداد سطوح سلسله مراتبی سیستم دیسپاچینگ
مسئولیت ها
مبانی طراحی
پاسخ های زمانی
حجم اطلاعات و بسط و تو سعه سیستم
پیکر بندی سیستم های دیسپاچینگ
دیسپاچینگ ملی
دیسپاچینگ مناطق
تجهیزات مرکز کنترل مادر ( SCC )
الف) سخت افزار سیستم کنترل
سیستم های کامپیوتری ( کامپیوترهای اصلی، ارتباطی و کامپیوترهای برنامه های شبکه قدرت)
رابط انسان و ماشین
صفحه میمک و گرداننده آن
کنترل های دیسپاچر(صفحه تلوزیونی- صفحه کلیدی )
دستگاههای چاپگر
چارت رکوردها
انتقال اطلاعات با دیسپاچینگ مناطق
پایانه های دوردست
ب) نرم افزار سیستم کنتر
سیستم عامل
جمع آوری اطلاعات و کنترل
نرم افزار رابط بین انسان و ماشین
برنامه های کاربردی شبکه قدرت
ج) تهویه مطبوع
د) دیزل
دیسپاچینگ مناطق
قسمت دوم: مباحث عمومی توزیع
مفاهیم اساسی
انواع بار
انواع مختلف سیستمهای توزیع
ایستگاههای فوق توزیع و توزیع
نوع آوری و ابداع در توزیع قدرت الکتریک
قسمت سوم : پست های فوق توزیع و توزیع
طرح پست توزیع
مبدل ها
تنظیم ولتاژ
کلید های قابل قطع زیر بار خطوط
کلیدزنی فشار قوی
تغذیه فوق توزیع عادی و اضطراری
پست هایی با چند مبدل
خلاصه مطالب
چکیده
پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
شبکه برق ایران احتیاج به وجود هفت مرکز کنترل در نواحی مختلف دارد و یک مرکز کنترل مادر با مشخصات فنی خاص خویش، به منظور کسب اطلاعات شبکه ، آگاه نمودن دیسپاچر ها از وضعیت شبکه و سپس اجرای برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف نظیر کنترل تولید شبکه، پیش بینی بار، تولید اقتصادی و غیره در نظر گرفته شده و مرکز کنترل مادر ( دیسپاچینگ ملی ) بخشی از اطلاعات خویش را مستقیماً از طریق پایانه های متصل به مرکز مادر و بخشی دیگر را از طریق مراکز دیسپاچینگ منطقه ای مستقر در شهرهای کرمان، آذربایجان، خراسان، خوزستان، اصفهان، تهران قابلیت محدودی را تعبیه نموده تا چنانچه مرکز دیسپاچینگ
ملی قادر به انجام وظایف خویش نباشد آن مرکز اورژانس بخدمت گرفته می شود و با یک حداقل توقع بتوان شبکه قدرت را حفظ نمود. مرکز دیسپاچینگ منطقه ای بدین منظور انتخاب شده است.
نیازهای بهره برداری در دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
سیستم دیسپاچینگ ملی و منطقه ای بصورت سلسله مراتبی در دو سطح، طراحی شده است سطح اول مرکز کنترل دیسپاچینگ مادر

( SCC ) مستقر در تهران و سطح دوم سلسله مراتب ۶ مرکز دیسپاچینگ منطقه ای ( AOC  )
مسئولیت ها:
مسئولیت مرکز کنترل مادر بشرح زیر است:
مسئولیت ایمنی سیستم System Security
که برای انجام این مسئولیت عملیات زیر مورد نیاز است:
جمع آوری اطلاعات  Contingency evaluation
ایجاد استراتژی عملیاتی
بررسی پایداری سیستم و کنترل آن
کنترل اتوماتیک تولید ( AGC ) : کنترل روی بعضی واحدهای با اهمیت تولیدی
بررسی اقتصادی که مسئولیت SCC برای اپتیمایز کردن انتقال قدرت و اپتیمم کردن کاربرد ژنراتور ها می باشد و این کنترل یا از طریق AGC برای واحدهای تحت کنترل بکار می رود یا از طریق برنامه ریزی تولید برای واحدهای کوچک اعمال می گردد.
نظارت در ولتاژی بار راکتیو
برنامه ریزی قطعی
پیش بینی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت بار مرکز دیسپاچینگ ملی، کنترل از راه دور برای بار واحدها را برای بعضی از واحدهای تولیدی بزرگ بعهده خواهد داشت.
مسئولیت مراکز منطقه ای عمدتا به شرح زیر است:
قطع و وصل کلیدها
کنترل مستقیم ولتاژ دستگاههای مولد و مصرف کننده راکتیو
مسئول به مدار آوردن و خارج کردن واحدهای گازی مستقر در منطقه عملیاتی خود
مبانی طراحی
پاسخ های زمانی
پیمانکاران موظفند که با تهیه و ارائه نرم افزار وسخت افزار مناسب، پاسخ های زمانی مناسب برای جمع آوری اطلاعات از پایانه های دور دست را به مرکز کنترل برآورده نماید. جمع آوری اطلاعات و مقادیر عددی از پست ها و نیروگاهها به پایگاهها ی اطلاعاتی مراکز منطقه ای در هر دو ثانیه و برای مرکز دیسپاچینگ ملی ۴ ثانیه می باشد.
اطلاعات هر ۱۰ ثانیه از مراکز منطقه ای به دیسپاچینگ ملی منتقل می شود.
گسترش سیستم
سیستم دیسپاچینگ با توجه به پست ها و نیروگاهها ی هر منطقه و بر این اساس که در نهایت تا ۵۰ پایانه دوردست ر ابتواند تحت کنترل در بیاورد طراحی شده است.
پیکر بندی سیستم
در هر منطقه پایانه های دوردست مستقر در آن منطقه اطلاعات را به پایگاه اطلاعاتی آن منطقه منتقل نموده و سپس توسط خطوط مخابراتی به دیسپاچینگ ملی منتقل می شوند.
دیسپاچینگ ملی فقط در نیروگاههای بزرگ شبکه برق، یک پایانه دوردست مستقیم خواهد داشت.
پیکر بندی دیسپاچینگ ملی شامل تجهیزات اصلی واقع در مرکز و پایانه های دوردست واقع در نیروگاههای بزرگ می باشد.
پیکر بندی دیسپاچینگ های منطقه ای
پیکر بندی مراکز دیسپاچینگ منطقه ای در مورد مناطق تهران و اصفهان مشابه با دیسپاچینگ ملی بوده و مورد چهار منطقه دیگر بعلت وجود پیمانکار دیگر برای این مراکز طبیعت پیکر بندی دیگری را خواهیم داشت که ضمن مشابهت از نقطه نظر عملکردی با پیکر بندی سیستم های دیسپاچینگ های دیگر مناطق، با استانداردهای موجود پیمانکار نیز مطابقت دارد.

دانلود پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات