Download of supervision (Management theories
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود اصول سرپرستی (نظریه های مدیریت )

دانلود اصول سرپرستی (نظریه های مدیریت )

Download of supervision (Management theories

—————————————————-

بنام خداوند جان و خرد

    مدیریت در لغت به معنی ” اداره کردن  ” « یک سازمان » است ، ولی امروز با پیشرفتهای سریع سازمانهای انسانی که بر اثر گسترش تمدن و آشکار شدن نیازها بوجود آمده اند ؛ مدیریت ، در مفهوم هدایت کردن ، یا به کارگیری مجموعه ای از آگاهیهای شکل یافته که بوسیله آنها فرد با ایجاد هماهنگی در سازمان ، بازدهی آن را افزایش می دهد ، به کار می رود .

مدیریت در مفهوم « هدایت کردن » امروزه به صورت یک تخصص جلوه گر شده و دارای هدف ، روش و فن خاصی است ؛ به طوری که اعمال آن ، مستلزم آمادگیهای قبلی مدیر است ، پس ازآن تکمیل دائم معلومات فرد مدیر ، برای منطبق کردن آنچه برای هدایت سازمان آموخته است ، با محیطی که در سایه ی پیشرفتهای انسانی و تکنولوژی پیوسته در حال تغییر است ، آنرا بهبود می بخشد .

مدیریت در مفهوم دیگر ،ایجاد توازن بین منابع و فعالیتهای مختلف حال و آینده در یک سازمان است، بدین گونه که این توازن بین نیروهای انسانی لازم در بخشهای مختلف کاری ، منابع مادی و سایر امکانات که یک موسسه ؛ برای رفع نیازهای خود و گسترش تولید و توزیع و مصرف بدان نیاز دارد ، به عمل می آید. برآورد اهداف مذکور ، با اعمال مدیریت در تمام سطوح یک سازمان و با ارزشیابی تمام فعالیتهای آن سازمان رابطه دارد تا بدین وسیله همسانیهای لازم به عمل آید و نارساییهای ایجاد کننده ی نا هماهنگیها از بین برود .

بخشی از دانش مدیریت را می توان آموخت که «علم مدیریت » می نامند و بخشی را که موجب بکار بستن اندوخته ها در شرایط گوناگون می شود، هنر مدیریت می نامند. به سخنی دیگر: « علم دانستن است و هنر توانستن

مفهوم ایجاد مقررات خاص و اعمال آنها را از طرف فرد مدیر با تقسیم وظایف ومسئولیتها و اختیاراتی که هماهنگی سازمان را تثبیت می کند، می کنیم و به این ترتیب ، عمل مدیریت به کارگیری مجموعه ای از مسئولیتهای ناشی از عناصری چون ، مساعی نیروی انسانی و مادی ، برای هدایت اعضای یک سازمان به سوی هدف خواهد بود .

هنوز تاریخ نویسان و دانشمندان علوم اجتماعی نهادی را نیافته اند که بدون داشتن سلسله مراتب مدیریتی ، پایدار مانده باشد. از طرف دیگر بسیاری از صاحبنظران علت موفقیت و شکست نهادها را تفاوت در مدیریت آنها می دانند. به اعتقاد پیتر دراکر، عضو حیاتبخش هر سازمان، مدیریت آن است.

*تعریف مدیریت:

– فایول از صاحبنظران علم مدیریت می گوید : مدیریت یعنی « پیش بینی فعالیت برای نیل به هدفهای سازمان در آینده  » ؛

در این تعریف بیشتر بر یکی از وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی تاکید شده است .

-چستربارنارد  از دیگر پیشگامان علم مدیریت ، مدیریت را « همکاری دو یا چند نفر انسان برای نیل به هدف معین و مشخص » می داند . در این تعریف علاوه بر هدف به موضوع تعامل و همکاری انسانها نیز اشاره دارد .

– مری پارکر نالت از پیشاهنگان مکتب روابط انسانی می گوید :« مدیریت عبارتست ازهنر انجام دادن کارها بوسیله دیگران .»   

– در تعریفی دیگر ؛ مدیریت عبارت از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف یعنی حداکثر کارایی.

-دکترعلی رضائیان یکی ازصاحبنظران ایرانی مدیریت را بشرح زیر تعریف می کند.

مدیریت فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است. که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، بوسیله و از طریق دیگران صورت می گیرد.

در تعریف مذکور ، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی (فنی ) مدیریت است در بر دارد .

۱-    مدیریت یک فرایند است .

۲-    مفهوم نهفته مدیریت ، هدایت تشکیلات انسانی است .

۳-    مدیریت موثر ، تصمیمات مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد .

۴-    مدیریت کارا ، به تخصص و مصرف مدبرانه منابع می گویند .

۵-    مدیریت بر فعالیتهای هدفدار تمرکز دارد .

استاد مطهری در کتاب مدیریت و رهبری در اسلام ، مدیریت را اینگونه تعریف کرده است :

« مدیریت یعنی مجهز کردن نیروها ، تحریک نیروها ، آزاد کردن نیروها و در عین حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح انداختن آنها ، سامان دادن ، سازمان دادن و حرارت بخشیدن به آنها » .

تعریف مدیر:

مدیرکسی است که با خصائص ذاتی و اکتسابی و اطلاعات و معلومات و تجربه، می تواند سازمانی را به سمت هدف معینی رهبری کند.

* وظایف مدیریت :  علمای مدیریت برای قابل فهم کردن مسائل مربوط به سازمان و مدیریت آنها را دریک الگوی مفهومی به دو دسته : وظایف مدیریت  و  فنون مدیریت  تقسیم بندی نموده اند.

در دسته نخست مدیر به انجام وظایف مدیری از قبیل : ۱- برنامه ریزی  ۲- سازماندهی  ۳- کنترل  ۴-هدایت و سر پرستی می پردازد .

و در دسته دوم به انجام فنون مدیریتی شامل :

۱- تکنیکها و فنون علوم رفتاری  ۲- فنون و تکنیکهای مقداری  ۳- فنون تصمیم گیری  ۴- تکنیکها و فنون تجزیه و تحلیل ، مشغول است.

* برنامه ریزی :

تعریف برنامه : برنامه عبارتست از تعیین هدف کوتاه مدت و راه رسیدن به آن . به بیان دیگر :

برنامه عبارتست از : « تعهد برای انجام یک سری عملیات به منظور تحقق هدف » .

برنامه ریزی از اساسی ترین اصول مدیریت است . بطور کلی برنامه ریزی در امور نه فقط از مبانی مدیریت است ، بلکه تکلیف و فریضه ای الهی و اسلامی است برنامه ریزی تلاش و کوشش هدفداری است که با استفاده کامل و هماهنگ از منابع فیزیکی و نیروی انسانی تحقق می یابد .

هر سازمانی برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز به برنامه ریزی دارد . بنابراین ، برنامه ریزی برای فرد یا سازمان به منزله تکیه گاه و نقطه اطمینانی  برای رسیدن به هدف محسوب می شود . عدم اطمینان از شرایط بحرانی و محیطی و تغییرات ناشی از آنها برنامه ریزی را بعنوان یک ضرورت برآمده از واقعیت ، انکار ناپذیر ساخته است .

الف )تعریف و اولویت برنامه ریزی : برنامه ریزی به این معنی است که از میان راه حلهای گوناگون ، راه حلی منطقی انتخاب شود که این کار مستلزم تعیین هدفها ی سازمان و نیز راههای دستیابی به آنها ست . برنامه ریزی بطور کلی عبارتست از :

« پیش بینی رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق یافتن راهها ، منابع و ابزاری که منتهی تحقق این وضعیت شود .» اگروظایف مدیریت را حول رئوس هرمی در نظر بگیریم ، برنامه ریزی در راس آن قرار می گیرد .

*- تعریف برنامه ریزی :

–  برنامه ریزی عبارتست از تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن.

– برنامه ریزی عبارتست از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

– برنامه ریزی عبارتست از طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده ، تغییر بدهد.

– برنامه ریزی عبارتست از تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.

برنامه ریزی اهداف تمام تلاشهای گروهی را معین کرده ، برنامه های دستیابی به آن را نیز طرح ریزی می کند تا مدیر بداند که چه نوع ساختار سازمانی باید انتخاب کند و به تشخیص درست افراد مورد نیاز و ویژگیهای فردی لازم برای هر پست قادر شود . آنگاه مدیر می تواند موثرترین نوع سبک هدایت و سرپرستی را انتخاب کند و استاندارهایی برای کنترل عملیات  فراهم آورد. بنابراین می توان گفت :

  • برنامه شالوده مدیریت را تشکیل میدهد      
  • برنامه ریزی مقدم بر تمامی وظایف مدیریت است .

*هدفهای برنامه ریزی : مهمترین اهداف عبارتند از :

– افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت ها .

–  افزایش جنبه اقتصادی (مقرون به صرفه بودن عملیات)

–  تمرکز بر روی مقاصد و اهداف و احتراز از تغییر مسیر.

– تهیه ابزاری برای کنترل.

 ب) انواع برنامه ریزی :

۱- برنامه ریزی استراتژیک : این برنامه ریزی ؛ دوراندیشی سازمان یافته ای است که شامل مراحل زیر می شود .

۱/۱- تعیین هدفهای وماموریتهای دراز مدت سازمان

۲/۱- هدف گذاری یعنی تفکیک ماموریتها به هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت ؛

۳/۱- تعیین سیاستها و خط مشی های آینده و کلان سازمان ؛

۴/۱- برنامه ریزی اجرایی ( تاکتیکی ) هماهنگ با قصد تحقق اهداف استراتژیک سازمان ؛

۲- برنامه ریزی اجرایی : توالی برنامه ریزی عملیاتی به شرح زیر است :

۱/۲- تهیه برنامه کوتاه مدت  ( تعیین بودجه و زمان بندی  انجام آن )

۲/۲- تعیین معیارهای عملکرد و موقعیت ( کمیت ، کیفیت ، و هزینه )

۳/۲- بازبینی و تعیین موارد انحراف

۴/۲- تهیه برنامه جدید

۳- برنامه ریزی تخصصی : که عبارتست از تعیین، تحصیل و ترتیب کلیه نیازمندیهای لازم برای تولید آتی محصولات و برای تامین نیازهای قابل پیش بینی یا غیرمترقبه جامعه و بازار و نیروی انسانی و تعیین میزان و چگونگی منابع مالی به منظور تامین هدفهای موسسه و صاحبان و کنترل کنندگان آن است. که شامل :

آ- برنامه ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید) / ب- برنامه ریزی پرسنلی    / پ- برنامه ریزی مالی می باشد.

و ادامه …

دانلود اصول سرپرستی (نظریه های مدیریت )

قیمت : 14000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات