Download investigate the factors influencing mortality in the city center آمار مرگ و میر کودکان
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

Download investigate the factors influencing mortality in the city center

———————————————————————————-

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
مقد مه
طرح مساله
اهمیت مو ضوع
اهداف تحقیق
فصل دوم
تحولات جمعیت جهان
تحولات جمعیت ایران
تحولات مرگ و میر در جهان
تحولات مرگ و میر در ایران
ویژگیهای جمعیت شناختی شهر میانه
فصل سوم
الگوهای تئوریک مرگ و میر کودکان
الف) تئو ریهای مر بو ط به مرگ و میر کو دکان
۱- چار چوب موسلی و چن
۲- چارچوب تحلیلی دونالد دبلیو- ماتسون و همکاران
۳- تئو ریهای تغییرات اجتماع در سطح کلان
۳-۱- تئو ری مدرنیزاسیون
۲-۳- تئوری طبقه بندی جنسی
۳-۳- تئوری وابستگی
ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و میر
پیشینه تحقیق.
تعدادی از مطالعات انجام شده در ایران
تعدادی از مطالعات انجام شده درجهان

فصل چهارم
روش تحقیق
شیوه نمونه گیری
فرضیه های تحقیق
متغیر وابسته
متغیر های مستقل
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-توصیف داده ها
۲-تبیین و تفسیر داده ها.
روش رگرسیون لو جستیک
روشهای ارزیابی نیکویی برازش
نتیجه مدل ابتدایی
مدل نهایی روش رگرسیون لو جستیک
مقایسه مدل های متفاوت
روشهای نیکویی برازش مدل نهایی رگرسیون لو جستیک
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقدمه
در دوران ما قبل کشاورزی، دوره گردآوری خوراک، انسانها علاوه بر مشکل کمبود غذا، با خطرات زیادی از جمله خطر حیوانات وحشی، سیل، رعد و برق، طوفان و غیره مواجه بودند و به دلیل ابتدایی بودن تکنولوژی آن زمان، انسانها توان مقابله با این خطرات را نداشتند، بنابراین،مرگ و میر در آن دوران خیلی بالا بود. ولی با انقلاب کشاورزی، یکجانشینی و با تولید مازاد مواد غذایی، سطح مرگ ومیر نسبتا پایین آمد و نرخ رشد جمعیت نیز تا اندازه ای افزایش یافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتی و بدنبال پیشرفتهایی که در زمینه های فنی و تکنولوژیکی، بهداشتی و درمانی، وضع تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و میر کاهش پیدا کرد. این مسئله ابتدا در کشورهای توسعه یافته رخ داد، بعد از جنگ جهانی دوم، بدنبال صدور تکنولوژی درمان و کنترل مرگ به کشورهای در حال توسعه، سطح مرگ و میر در این دسته از کشورها نیز با شتاب بیشتری شروع به کاهش کرد که طبیعتا رشد فزاینده جمعیت این کشورها را در پی داشت. البته بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به مرگ و میر کودکان و اطفال بود. محاسبات مک کئون (۱۹۷۵) نیز بیانگر این نکته است:
«یک سوم از کاهش عمومی مرگ و میر در انگلستان مرتبط با کاهش مرگ ومیر در نخستین سال زندگی و نیمی از آن مرتبط با کاهش مرگ ومیر در پنج سال اول زندگی بوده است» (میرزایی، ۱۳۸۰: ۲۷۱).
در حال حاضر میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر از کشورهای توسعه یافته است، اینکه چه عواملی باعث بالا نگه داشته شدن این میزان در کشورهای در حال توسعه می‌شود، بر اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان و مکانیسم تأثیرگذاری آنها می‌افزاید. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار بگیرد تا با آگاهی بیشتر از این عوامل و مکانیسم تأثیرگذاری آنها، راه‌حل‌های بهتری جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان ارائه گردد.
در فصل اول پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت موضوع، به بیان اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز نظری اجمالی به تحولات جمعیت جهان و ایران، تحولات مرگ و میر در جهان و ایران انداخته شده است و در آخر همین فصل اشاره ای به ویژگیهای شهر میانه شده است.
فصل دوم نیز شامل تئوریهای مرگ و میر، پیشینه تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق می باشد. در فصل چهارم نیز، روش شناسی تحقیق، چارچوب تحلیلی تحقیق، فرضیه‌ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.
در فصل چهارم ابتدا توصیف داده ها و سپس تحلیل دو متغیره آنها صورت گرفته است. بدلیل اسمی (دو حالته) بودن متغیر وابسته، برای بررسی دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. تحلیل و تفسیر این روش در قسمت پایانی فصل چهارم میان گردیده است و در فصل پنجم، نتیجه گیری تحقیق آورده شده است.

طرح مسأله
مرگ و میر یکی از مؤلفه‌های اصلی جمعیتی است که نقش مهمی در تعیین رشد جمعیت ایفا می‌کند. بنابراین انسانها از دیر بازتلاش کرده اندتا با کنترل این مولفه ، کنترل رشد جمعیت را تا حدودی در اختیار خود داشته باشند. سیاست جمعیتی در مورد مرگ و میر، همیشه و درهمه جا بدینگونه بوده است که میزان مرگ و میر به حداقل رسانیده شود. در رابطه با همین موضوع زنجانی این چنین می گوید؛ «هر چند که نمی توان نقطه شروع تفکر انسان در باره مرگ را تعیین کرد، لیکن به حکایت یافته های باستان شناسی و اسناد مذهبی می توان بر این نکته تاکید گذاشت که تلاش برای درک اسرار مرگ و چگونگی آن از نخستین موضوعات مورد توجه انسان بوده است، شاید به همین دلیل است که در جمعیت شناسی نیز، مطالعه علمی مرگ و میر پیش از سایر موضوعات مورد توجه بوده است»
تحولات جمعیت جهان
جمعیت جهان از گذشته‌های دور تاکنون تحولات گوناگونی به خود دیده و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است،به نظر  دکتر میرزایی «برای تاریخچه رشد جمعیت دنیا از گذشته دور تاکنون سه مرحله اساسی را می‌توان مشخص کرد که با ورود از هر مرحله به مرحله دیگر تغییر و تحول اساسی در روند رشد جمعیت رخ داده است. این مراحل عبارتند از: ۱- مرحله قبل از پیدایش کشاورزی که معیشت انسانها مبتنی بر صید و شکار و خوشه‌چینی بود ۲- مرحله بعد از پیدایش کشاورزی که آغاز آن به حدود هزاره هشتم قبل ازمیلاد مسیح (ع) برمی‌گردد ۳- مرحله بعد از انقلاب صنعتی که از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد را دربرمی‌گیرد».(زنجانی و دیگران، ۲۴:۱۳۷۸)در مرحله قبل از پیدایش کشاورزی مرگ و میر و باروری در حد خیلی بالایی بودند ولی رشد جمعیت بسیار ناچیز بود و دلیل آن این بود که مرگ و میر بالا خنثی کننده باروری بالا بود ولی با انقلاب کشاورزی – با یکجانشینی انسانها و تولید مازاد کشاورزی کم‌کم بر تعداد انسانها افزوده گشت و رشد جمعیت نسبت به دوره قبل از انقلاب کشاورزی بهبود نسبی یافت. بعد به دنبال انقلاب صنعتی با پیشرفتهایی که در زمینه‌های فنی و تکنولوژیکی علم پزشکی بوجود آمد، میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین با بهبود کیفیت تغذیه و ارتقاء استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی، که باعث طولانی‌تر شدن عمر انسانها می‌گشت، رشد جمعیت به یکباره در کشورهای اروپایی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه نیز بعد از جنگ جهانی دوم، با استفاده از تکنولوژی وارداتی از غرب که روشهای مبارزه با مرگ و بیماری را به طور آماده در اختیار آنها می‌گذاشت، توانستند سطح مرگ و میر خود را خیلی کاهش دهند. در این دسته از کشورها، کاهش سطح مرگ و میر و افزایش امید به زندگی در مقایسه با کشورهای اروپایی دیرتر ولی در سطحی بسیار وسیع صورت گرفت و باعث رشد بی‌سابقه جمعیت در این دسته از کشورها شد.
علل و عوامل مؤثر بر مرگ و میر
علل و عوامل زیادی وجود دارند که بر مرگ و میر تأثیر می‌گذارند. ولی در واقع امر بین علل و عوامل موثر بر مرگ و میر تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: عوامل مؤثر بر مرگ و میر
عوامل مؤثر بر مرگ و میر، مجموعه شرایط، زمینه‌ها و وضعیت‌هایی است که به مثابه بستری زمینه را برای بروز علت مرگ و میر فراهم می‌کنند. این عوامل جنبه‌های اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، بهداشتی و محیطی دارند.
دسته دوم: علل مرگ و میر
علل مرگ و میر، عمدتاً‌شامل بیماریها و حوادث منجر به مرگ می‌شوند.
۱-۲– تحلیل علل مرگ و میر
علت مرگ یک بحث پزشکی و بهداشتی است و عبارتست از «بیماری یا جراحتی که بوجود آورنده سلسله‌ای از وقایعی است که مستقیماً به مرگ منجر می‌شوند» (دیویس وپاول، ۱۳۸۱: ۶۱).
«به طور کلی علل مرگ و میر تابع شرایط اجتماعی است و باید میان مرگ و میر ناشی از عوامل محیطی و مرگ و میر بیولوژیکی فرق قائل شد، مسائلی مانند سوانح، اپیدمیها، سوء تغذیه و مانند آنها مبانی اکولوژیکی مرگ را بوجود می‌آورند و حال آنکه وقتی فرد در اثر برهم خوردن نظم طبیعی جسمش، بیمار می‌شود و یا فرسودگی بدن که در مرحله کهولت به اوج خود می‌رسد دارای پایه‌های بیولوژیکی هستند» (محسنی، ۱۳۵۷: ۱۴۶).
میرزایی علل مرگ را به سه دسته تقسیم می‌کند:
«۱- بیماریهای عفونی و انگلی که در آنها عامل بیماری از خارج (از طریق غذا، هوا و …) وارد بدن می‌شود و می‌توان آنها را بیماریهای برون‌زا نامید.
۲- بیماریهای غیرعفونی و انگلی که در آنها بیماری اساساً در داخل بدن انسان شکل می‌گیرد و می‌توان آنها را بیماریهای درون‌زا نامید.
۳- سوانح و حوادث» ( میرزایی،۲۷۲:۱۳۸۰).
«بیماریهای عفونی و انگلی مثل اسهال، وبا، سل، ذات الریه و … در گذشته علت اصلی مرگ تعداد زیادی از انسانها می‌شد، ولی امروزه بیماریهای غیرعفونی و انگلی علت عمده اکثر مرگ‌ها می‌باشد. مرگ‌های ناشی از عوامل محیطی به دلیل بهبود شرایط محیطی، بالا رفتن کیفیت تغذیه، همچنین بالا رفتن آگاهیهای بهداشتی کمتر شده‌اند. سوانح نیز، به سهم خود، نقشی در مرگ و میر دارند، در گذشته سوانح طبیعی، مثل سیل، زلزله، طوفان، باعث مرگ انسانهای زیادی می‌شد ولی با تمهیداتی که برای مقابله با این عوامل صورت گرفته است، خسارتهای ناشی از این عوامل به اندازه گذشته نیست. در عوض سوانح و تصادفاتی که ناشی از صنعتی شدن است امروزه بیشتر شده است. همچنین مرگ و میرهای ناشی از عوامل بیولوژیکی، از قبیل بیماریهای دستگاه گردش خون، قلب و عروق و سرطان، امروزه علت اکثر مرگ‌ها می‌باشد (میرزایی،  ۱۳۸۱ :            ).
دنیس رانگ در رابطه با همین موضوع چنین بیان می‌کند «اهمیت نسبی عوامل گوناگون مرگ و میر تغییر یافته است. بعضی از امراض با پیشرفت علم پزشکی کاملاً محو گردیده‌اند. برای مثال واکسیناسیون موجب گردیده مرگهای ناشی از آبله در کلیه سرزمین‌هایی که به وسایل جدید پزشکی دسترسی دارند تا حد زیادی تقلیل یابد و مالاریا و تیفوس با استفاده از وسایل پیشگیری پزشکی به آسانی مهار گردد».(رانگ،۴۳:۱۳۴۹)
میرزایی اینگونه بیان می کند: «در شرایط مرگ و میر بالا و در مرحله قبل از انتقال مرگ و میر، علت فوت، عمدتاً بیماریهای عفونی اپیدمیک است. بیماریهایی همچون تیفوئید، وبا، سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، آبله و … و در سطوح میانی مرگ و میر، بیماریهای عفونی غیر اپیدمیک همچون سینه پهلو، برونشیت، سل، التهاب روده غلبه دارند. بالاخره با کنترل کردن بیماریهای فوق‌الذکر علت فوت، بیماریهای درون‌زا و بیماریهای مزمن سالخوردگی تغییر می‌یابند» (میرزایی، ۱۳۸۰: ۲۷۶). مقایسهای که کاظمی پور بین علل عمده مرگ در تهران بزرگ- در فاصله سالهای ۱۳۴۵تا ۱۳۷۵-انجام داده است ،این نظر را تایید می کند. همانطور که در جدول۲-۲ بیان شده است ،در سال ۱۳۷۵علت عمده مرگ و میر ، بیماریهای قلبی و دستگاه گردش خون (۴/۴۴درصد )می باشد.

دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات