Download investigate the factors influencing job satisfaction management and planning
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 Download investigate the factors influencing job satisfaction management and planning

————————————————————————————————————-

فهرست
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه پژوهش
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
مقدمه:
بیان مسأله
« سئوالات تحقیق»
« هدف تحقیق»
« اهمیت موضوع تحقیق»
« فرضیه های تحقیق»
« تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق»
۱- انگیزش شغلی:
۲- نیازهای فیزیولوژیکی :
۳- تأمین مسکن:
۴- استقرار شریت در سازمان:
۵- مزایای جانبی غیر رسمی:
۶- مشارکت در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان:
۷- پذیرش اجتماعی:
۸-میزان آزادی افراد در انجام فعالیت های سازمانی:
فصل ۲
تعریف و تعیین جامعه
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار یا پایایی پرسشنامه
روش تحقیق
روش آماری
« تعریف و تعیین جامعه»
« نمونه و روش نمونه گیری»
« اعتبار یا پایایی پرسشنامه»
« ابزار اندازه گیری»
روش تحقیق:
روش آماری:
تفسیر اندازه ضریب آلفای کربناخ:
فصل سوم
« تحلیل توصیفی داده ها»
« تحلیل توصیفی داده ها»
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال ششم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال نهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهاردهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها درمورد سئوال بیستم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هفتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهارم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست وششم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال یازدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها د رمورد سئوال نوزدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هیجدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال پانزدهم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال پنجم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و هشتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هفدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و سوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال دوازدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و دوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و پنجم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و هفتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال سی ام
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال سیزدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیستو چهارم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و نهم
« تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها»
فصل سوم:
آزمون فعلی دار بودن فرضیه اول
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیستو یکم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال شانزدهم
آزمون معنی دار بودن فرضیه سوم:
آزمون معنی داربودن فرضیه دوم
آزمون معنی دار بودن فرضیه ششم:
آزمون معنی دار بودن فرضیه پنجم:
آرمون معنی داربودن فرضیه هفتم
فصل چهارم
بحث ونتیجه گیری

چکیده تحقیق
چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زیر است:
در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.
مقدمه:
برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. کنکاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان کار می کند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟
این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.
از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد
بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در کارکنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات