Download article Philosophical to Structural Steel Design to Load and resistance factor method design (LRFD) And Comparison with allowable stress design (ASD
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

دانلود مقاله نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

دانلود مقاله نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

Download article Philosophical to Structural Steel Design to Load and resistance factor method design (LRFD) And Comparison with allowable stress design (ASD)

——————————————————————————-

چکیده مقاله:
روش تنش مجاز ASD) سنتیترین روش طراحی سازههای فولادی بشمار میرود. در این روش طراحی، اثرات کاهش احتمالی مقاومت اعضا و نیز افزایش احتمالی بارها تنها بهکمک یک ضریب (بنام ضریب اطمینان) و فقط در یک مرحله منظورمیشود. روش دیگری که در دو دهه اخیر در اکثر کشورها رواج پیدا کرده است، روش ضرایب بار و مقاومتLRFD)است.در این روش طراحی، ایمنی در دو مرحله، افزایش بار بهکمک ضرایب بار و تقلیل مقاومت بهکمک ضرایب کاهش مقاومت در نظر گرفته میشود. از منظر ضوابط طراحی و نوع تحلیل سازه هر دو روش از سادگی یا پیچیدگی یکسانی برخوردار هستند. در این مقاله سعی شده است، ضمن پرداختن به فلسفه طراحی روشهای مذکور، نتایج طراحی بر اساس روشهای مذکور بهطور کمی مورد مقایسه قرار گیرد.در ساختمانهای متعارف، چنانچه ترکیبات بارگذاری ثقلی حاکم بر طراحی اعضا باشند، هم در آئیننامهAISCو هم درمبحث دهم مقررات ملی ساختمان برای آن اعضا روشLRFDحدوداً ۱۰ تا ۱۵ درصد سبکتر محاسبه می شود . ولی اگر ترکیبات بارگذاری زلزله حاکم بر طراحی اعضا باشند و سهم نیروی زلزله در آن ترکیبات بارگذاری بسیار چشمگیر باشد(مثلاً ۱۰،(E/D >در آئیننامهAISCبرای آن اعضا روشLRFDحدوداً ۲۰ درصد سنگینتر و در مبحث دهم مقررات ملیساختمان برای آن اعضا روشLRFD حدوداً ۵ درصد سنگینتر محاسبه میشود .

دانلود مقاله نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات