counseling and psychology at Shahid Beheshti University and study their attitude about the impact of academic curriculum on creativity development
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پروژه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد    خلاقیتشان

دانلود پروژه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

Download Project creativity undergraduate students three education, counseling and psychology at Shahid Beheshti University and study their attitude about the impact of academic curriculum on creativity development

———————————————————————

فهرست
تشکر و قدردانی
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فصل اول : طرح کلی پژوهش
دعای هنرمند
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاریف خلاقیت
۱ . نگرشهای خاستگاهی
۲ . نگرشهای فرایندی
رابطه هوش و خلاقیت
فرایند خلاقیت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظریه های خلاقیت
۱٫ نظریه های جهان باستان
۲٫ نظریه های جدید فلسفی
۳٫ نظریه های روان شناسی
۴٫ روانکاوی جدید
خصوصیات افراد خلاق
نیازهای افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
هوش
ویژگیهای شخصیتی
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت
سن
جنس
ارزشها و فشارهای اجتماعی
تحصیلات
نقش کوشش در خلاقیت
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری
یورش فکری
مدل سینکتیکس
تکنیک دلفی
آموزش خلاقیت
الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت
آموزش خلاقیت در جهان
ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت
اصول اساسی در پرورش خلاقیت
عوامل موثر در پرورش خلاقیت
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت
خلاقیت و حل مسئله
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
خلاقیت و هنر
خلاقیت و توسعه اقتصادی
اثر محرک عاطفی در خلاقیت
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت
موانع خلاقیت
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید
سوابق پژوهش در ایران
سوابق پژوهش در خارج
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
نمره گذاری آزمون
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه کتبی
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی
روشهای آماری
خلاصه فصل
فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه یافته های پژوهش
تحلیل یافته های پژوهش
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوستها

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.
نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۲۴ نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که ۴۶ نفر از رشته مدیریت آموزشی، ۴۲ نفر از رشته مشاوره و ۳۶ نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطه معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.

مقدمه :
خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان ، به طوریکه حائز یک توانائی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموکراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷ص ; ۱۶).
تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون ۱۸۶۹شروع شد که در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال ۱۹۵۰که او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست که عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی کرد. برای گیلفورد و همکارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند که در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود کار یا عملی راکه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد (آرلت ، ۱۳۵۹ص:۲ ).
هر وقت که کلمه خلاقیت را می شنویم بی اراده به یاد کار ها و آثار برجسته هنرمندان واندیشمندان می افتیم . لیکن باید به خاطر داشته باشیم که همواره لازمه خلاقیت نبوغ نیست. زیرا هر کس در کارهای روز مره خود ، ممکن است خلاقیت از خود نشان دهد منتهی خلاقیت بعضی بیشتر است و بعضی کمتر ، مثلا”کسی که در خانه دستگاهی که قبلا”ندیده است را تعمیر می کند،کد بانوئی که غذای جدید خوشمزه ای را می پزد یا دانش آموزی که شیوهای جدید برای درس خواندن ابداع می کند و باصرف وقت کمتر ، نتیجه بهتری بدست می آورد ، همگی از قدرت خلاقیت خود استفاده کرده اند ( آقائی فیشانی ، ۱۳۷۷ ، ص : ۱۹ ) .
در سالهای اخیر خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در محیطهائی چون آموزش و پرورش و دانشگاه می باشد . همچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش برای فراگیر باید روندی پویا باشد . فراگیر خود فعالانه در امر آموزش شرکت کند . تفکر کند و ایده های بکر ارائه نماید ابراز ایده هائی که هم مربوط و هم غیر معمول باشد و دیدن آنچه ورای طبیعت کنونی نهفته است محصول تفکر خلاق است . مسئله مهم در مورد خلاقیت فراگیر این است که وی گیرنده صرف نباشد بلکه باید بتواند آنچه را که خود می آموزد دوباره باهم ترکیب کند و محصول نوئی را بوجود آورد .

دانلود پروژه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات