دانلود پروژه عمران
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود تحقیق و بررسی و تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

آپارتمان چیست بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان تحقیق توسعه شهرنشینی تحقیق در مورد شهر و شهرنشینی تحقیق در مورد شهرنشینی تحقیق در مورد فرهنگ شهرنشینی تحقیق در مورد معماری و شهرسازی تحقیق درباره شهرنشینی تحقیق درباره شهرنشینی در ایران تحقیق درباره طراحی معماری و شهرسازی تحقیق درباره معماری و شهرسازی تحقیق معماری شهرنشینی در زاهدان

Download investigate and analyze the process of urbanization in Zahedan, with emphasis on urbanization

دانلود تحقیق و بررسی و تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

Download investigate and analyze the process of urbanization in Zahedan, with emphasis on urbanization

————————————————————————————————-

چکیده :

پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شکل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری از جمله نظام های سکونتگاهی را تحت تاثیر قرار داد موج این تاثیر گذاری از کشورهای صنعتی آغاز گشت و به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید .

توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شکل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته بلکه رشد کالبدی و فیزیکی شهرها را تحت تاثیر خود قرار داده است .

رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیکی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشینی از این منظر قابل توجه است، به طوری که جمعیت این شهر در طی هشتاد سال کمتر از ۵۰۰۰ نفر در هسته اولیه (حدود ۱۳۰۰) و به ۱۷۹۵۴ نفر در ۱۳۳۵ و به ۴۱۹۵۱۸ نفر در ۱۳۷۵ رسیده است و پیش بینی می شود که در سال ۱۳۸۰ به ۵۴۸۸۸۶ نفر رسیده باشد این افزایش که رشد جمعیت متوسط ۲۷/۸ درصد این سالها را داشته است گسترش فیزیکی فزاینده شهر را نیز توجیه می کند این رشد همراه با پدید آمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه آپارتمان نشینی را در شهر زاهدان تقویت خواهد نمود .

در این راستا با بهره گیری از نظریات کلاسیک ومدرن در زمینه تکوین و تکامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دوبعد درونزوا و برونزا بررسی کرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر بر آیند این دودسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از این بدین گونه است که رشد شتابان شهر عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل اهداف سیاسی و اداری دولت می باشد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             

فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق

۱-۱ -طرح مساله

۲-۱ -ضرورت تحقیق

۳-۱- قلمروتحقق

۴-۱- اهداف تحقیق

۵-۱- سئوالات اساسی

۶-۱- فرضیات پژوهش

۷-۱- روش تحقیق

۸-۱- پیشینه تحقیق

۹-۱- محدودیت تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۱-۲- شهر چیست

۲-۲- تعاریف مختلف شهر

۳-۲- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی

۱-۳-۲- دیدگاههای کلاسیک(درونزا) در شکل گیری شهرها

۱-۱-۳-۲-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی

۲-۱-۳-۲- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار

۳-۱-۳-۲- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی

۴-۱-۳-۲- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها

۵-۱-۳-۲- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها

۲-۳-۲ دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها

۱-۲-۳-۲ سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته

۲-۲-۳-۲- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک

۳-۲-۳-۲- اهداف سیاسی – اداری دولتها

۴-۲-۳-۲- وجود قطب های صنعتی

۵-۲-۳-۲- وجود راهها

۴-۲- نظریه های ساخت شهر

۱-۴-۲- ساخت دوایر متحدالمرکز

۲-۴-۲- ساخت قطاعی شهر

۳-۴-۲- ساخت ستاره ای شکل

۴-۴-۲- ساخت چند هسته ای

۵-۴-۲- ساخت عمومی شهرها

۶-۴-۲- ساخت طبیعی شهرها

۷-۴-۲- ساخت خطی یا کریدوری

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

۱-۳- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان

۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی

۲-۱-۳- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان

۳-۱-۳- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان

۴-۱-۳- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان

۵-۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان

۱-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان

۲-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان

۶-۱-۳- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان

۱-۶-۱-۳- عوامل ماکروکلیمایی

۲-۶-۱-۳-عوامل میکرو کلیمایی

۷-۱-۳- بادهای منطقه

۸-۱-۳- میزان دما و طوبت در منطقه

۹-۱-۳- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه

۱۰-۱-۳- منابع آب منطقه

۱-۱۰-۱-۳-آبهای سطح الارضی

۲-۱۰-۱-۳- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان

۲-۳- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان

۱-۲-۳-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(۱۳۳۵ تا۱۳۷۵)

۲-۲-۳- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر

۳-۲-۳- ساختمان جمعیت

۱-۳-۲-۳- ساخت سنی

۲-۳-۲-۳- نسبت جنسی

۴-۲-۳- بعد خانوار

۵-۲-۳- حرکات جمعیت

۱-۵-۲-۳- حرکات زمانی جمعیت

۲-۵-۲-۳- حرکات مکانی جمعیت

۶-۲-۳- عوامل مهاجرت به زاهدان

۱-۶-۲-۳- عامل جغرافیایی

۲-۶-۲-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری

۳-۶-۲-۳- عوامل اقتصادی

۷-۲-۳- فعالیت و اشتغال

۸-۲-۳- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف

۱-۸-۲-۳- شاغلین بخش کشاورزی

۲-۸-۲-۳- شاغلین بخش صنعت

۳-۸-۲-۳- شاغلین بخش خدمات

۹-۲-۳- وضعیت کلی سواد در زاهدان

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان

۱-۴- روند شکل گیری شهر زاهدان

۱-۱-۴- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک

۱-۱-۱-۴- منطقه بلوچستان و سرحد

۲-۱-۱-۴- منطقه دزداب

۲-۱-۴- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان

۲-۴- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان

۳-۴- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان

۱-۳-۴- کارکرد نظامی سیاسی

۲-۳-۴- کارکرد اداری

۳-۳-۴- کارکرد خدماتی

۴-۴- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان

۱-۴-۴- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)

۲-۴-۴- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)

۳-۴-۴-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)

۴-۴-۴- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر

فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

۱-۵ آپارتمان چیست

۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان

۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران

۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان

۵-۵ مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان

۶-۵- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان

۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان

۱-۷-۵- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی

۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی

۳-۷-۵- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی

۴-۷-۵- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی

۵-۷-۵- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی

۶-۷-۵- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت

۸-۵- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی

۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی

۱۰-۵- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی

۱-۱۰-۵- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی

۲-۱۰-۵- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی

۳-۱۰-۵- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی

۴-۱۰-۵- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی

۵-۱۰-۵- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی

۶-۱۰-۵- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی

۱۱-۵- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان

۱-۱۱-۵- نقاط قوت

۱-۱-۱۱-۵- دسترسی به منابع مالی

۲-۱-۱۱-۵-صرفه جویی در مصرف مصالح

۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت

۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت

۵-۱-۱۱-۵- دسترسی به تسهیلات عمومی

۲-۱۱-۵- نقاط ضعف

۱-۲-۱۱-۵- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی

۲-۲-۱۱-۵- مشکلات سیستم جمع آوری زباله

۳-۲-۱۱-۵- کبمود پارکینگ

۴-۲-۱۱-۵- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان

۱۲-۵- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی

۱-۱۲-۵- موقعیت و قطه بندی زمین

۱-۱-۱۲-۵- موقعیت ساختمانها

۲-۱-۱۲-۵- قطعه بندی زمین

۲-۱۲-۵- عوارض طبیعی

۱-۲-۱۲-۵- عوارض مربوط به خاک و زمین

۲-۲-۱۲-۵- هوا

۳-۲-۱۲-۵- صدا

۴-۲-۱۲-۵- نور

۵-۲-۱۲-۵- حرارت و برودت

۳-۱۲-۵- عوارض انسانی

۱-۳-۱۲-۵- خصوصیات خانوار

۲-۳-۱۲-۵- سنت ها و فرهنگ ها

۳-۳-۱۲-۵- مسائل جنبی اجتماعی

۴-۳-۱۲-۵- ایمنی در برابر حوادث

۵-۳-۱۲-۵- بهداشت محیط

۶-۳-۱۲-۵- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی

۷-۳-۱۲-۵- عوارض زیبا شناسانه

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

۱-۶-نتیجه گیری کلی

۲-۶-آزمون فرضیات

۳-۶-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی

منابع و مآخذ

دانلود تحقیق و بررسی و تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :
 • قیمت : 4000 تومان
 • دانلود پروژه کاراموزی ساختمان های فلزی و اتصالات آن

  Download project training steel structures and connections

  Download project training steel structures and connections

  مقدمه :
  مقاطع فولادی جدار نازک بدلیل انعطاف‌پذیری که در شکل‌دهی آنها وجود دارد و بدلیل قابل تنظیم بودن طول و ابعاد آن (با تنوع بالا،)قابلیت برش دادن، سوراخ کردن، جوش دادن، پرچ کردن، پیچ کردن در محل، سبک بودن و ….. دارای پتانسیل بسیار بالایی برای کاربرد در سیستم‌های سازه‌ای مختلفی می‌باشند.
  بدلیل قابلیت‌هایی که مقاطع فولادی جدار نازک دارند هم اکنون تولید و مصرف این نوع مقاطع در سطح جهان به طور وسیعی افزایش یافته
  مقاطع فولادی جدار نازک، علاوه بر استفاده در ساخت و سازهای خانه‌های مسکونی کوچک، بدلیل قابلیت‌هایی که به آنها اشاره شد، در زمینه‌های مقدمه :
  مقاطع فولادی جدار نازک بدلیل انعطاف‌پذیری که در شکل‌دهی آنها وجود دارد و بدلیل قابل تنظیم بودن طول و ابعاد آن (با تنوع بالا،)قابلیت برش دادن، سوراخ کردن، جوش دادن، پرچ کردن، پیچ کردن در محل، سبک بودن و …..

  در سیستم‌های سازه‌ای مختلفی می‌باشند.
  بدلیل قابلیت‌هایی که مقاطع فولادی جدار نازک دارند هم اکنون تولید و مصرف این

  دیگری نیز کاربرد دارند. برای آگاهی بیشتر از زمینه‌های کاربردی این مقاطع، بررسی جامعی درباره فعالیت‌ها و تولیدات شرکت‌های مختلف مرتبط با صنعت مقاطع فولادی جدار نازک انجام گردید.
  سازه‌ها و سیستم‌هایی که با استفاده از مقاطع فولادی جدار نازک تولید میشوند به ترتیب زیر می‌باشد:
  · ساختمانهای مسکونی تا سه طبقه شهری به صورت تک خانوار
  · ساختمانهای سه طبقه شهری به صورت آپارتمانی
  · ویلاهای یک طبقه و دوبلکس
  · مدارس یک و دو طبقه
  · خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی به صورت یک و دو طبقه
  · ساختمانهای اداری یک و دو طبقه
  · ساختمانهای تجاری یک طبقه
  · رستوران‌های یک طبقه و با دهانه بلند
  · سالن‌های ورزشی یک طبقه
  · انبارهای معمولی و صنعتی
  · ساختمانهای کوچک شهری
  · هتل‌
  · سازه‌های بیمارستانی یک طبقه
  · سازه‌های گلخانه‌ی و پرورش گل و گیاه
  · سقف انتهایی ساختمانهای بلند که دارای کاربری خاص مانند سالن ورزش و یا سالن اجتماعات می‌باشد.

  ( در این پروژه بیشتر مراحل اجرا به صورت عکس توضیح داده شده است )

  دانلود پروژه کاراموزی ساختمان های فلزی و اتصالات آن

  قیمت : 4000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • مرکز مشاوره و راهنمائی در انجام کلیه مراحل تهیه پایان نامه ، تدریس در کلیه مقاطع

  دسته :

  PC, آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه, آشپزی, آموزشی, ادبیات, اقتصاد, اقتصادی, اندروید, باستان شناسی, برق - الکترونیک - مخابرات, بهداشت عمومی, بورس, بیمه, پدافند غیر عامل, پرستاری, پرسشنامه, پروژه ، پروپوزال, پزشکی, پیراپزشکی, تاریخ, تاریخ ادبیات, تاسیسات الکتریکی, تاسیسات مکانیکی, تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی, تربیت بدنی, تغذیه, جغرافیا, جوملا, حسابداری, حقوق, خانه و خانواده, خبرنگاری, داروسازی, داستانی, دامپزشکی, دندانپزشکی, روانپزشکی, روانشناسی و علوم تربیتی, ریاضی, زبان انگلیسی, زبانهای خارجی, زمین شناسی, زناشوئی, زیست شناسی, ژنتیک, سرامیک, شعر, شیلات, شیمی, صنایع, صنایع غذایی, طب سنتی, طب کار و ایمنی, طب هسته ای, طرح توجیهی و کارآفرینی, علوم آزمایشگاهی, علوم اجتماعی, علوم انسانی, علوم پایه, علوم پزشکی, علوم سیاسی, عمران, عمومی, فرم و مستندات, فلسفه و منطق, فنی و حرفه ای, فنی و مهندسی, فیزیک, قالب HTML, قالب وبسایت, کارآموزی, کامپیوتر و آی تی, کتاب, کتاب و مقاله, کتابداری, کشاورزی و زراعت, کنکور, گردشگری و توریسم, گوناگون, گوناگون, مامائی, متافیزیک, محیط زیست, مدیریت, معارف اسلامی, معدن, معماری, مکانیک, مهندسی پزشکی, مواد و متالوژی, موسیقی, نامه, نرم افزار, نساجی, نفت و پتروشیمی, نقشه برداری, نمایشنامه, هنر و گرافیک, ورد پرس

  فرمت : فرمت دلخواه | صفحات : 999
  قیمت : توافقی تومان
 • Research papers, projects, theses - Center of advice and guidance in carrying out all stages of the preparation of the thesis ، Taught at all educational levels, research, academic and administrative

  مرکز مشاوره و راهنمائی در انجام کلیه مراحل تهیه پایان نامه ، تدریس در کلیه مقاطع

  Research papers, projects, theses – Center of advice and guidance in carrying out all stages of the preparation of the thesis ، Taught at all educational levels, research, academic and administrative
  انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر
  پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن پیاده سازی و تحویل داده می شود

  مرکز مشاوره و راهنمائی در انجام کلیه مراحل تهیه پایان نامه ، تدریس در کلیه مقاطع

  قیمت : توافقی تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
  

  تبلیغات